ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
Asfaltverwijderaar, teerverwijderaar, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, producten voor het onderhoud van het materiaal, biotechnologische
producten die afkomstig zijn uit de landbouwchemie, producten van plantaardige oorsprong, biologisch afbreekbare producten

Wegbedekkingen,

koud en warm asfalt

  

 

Asfaltverwijderaar, teerverwijderaar, antikleefmiddel voor asfalt, 100 % plantaardig, producten voor het onderhoud van het materiaal, biotechnologische producten die afkomstig zijn uit de landbouwchemie. Producten van plantaardige oorsprong. Biologisch afbreekbare producten.


Specialistische chemische producten, voor de productie, het vervoer en de verwerking van asfalt voor wegen.

 

Reinigingsproducten voor machines en materiaal die zijn bevuild met asfalt en emulsies.

 

VEGETAL BIOTEC

Productiefabriek voor milieuvriendelijke oplosmiddelen

 Ons bedrijf werd opgericht in 1970. Het beslaat een terrein van 44 000 m² in Saint-Rémy de Provence en maakt deel uit van de groep TEC INVESTISSEMENTS

 

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Frankrijk
tel : +33 (0)4 90 92 74 79
fax : +33 (0)4 86 01 04 52

Mail : contact@vegetal-biotec.com

 

Asfaltverwijderaar landbouwoplosmiddel asfalt, milieuvriendelijk oplosmiddel asfalt, oplosmiddel asfalt, reinigingsmiddel asfalt, dissolvant asfalt, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, plantaardig oplosmiddel asfalt, teerverwijderaar, landbouwoplosmiddel asfalt, milieuvriendelijk oplosmiddel asfalt, oplosmiddel asfalt, reinigingsmiddel asfalt, dissolvant asfalt, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, oplosmiddel dichtheid asfalt, oplosmiddel zware koolwaterstoffen, oplosmiddel extra zware koolwaterstoffen

8000 m² stofvrije en beveiligde opslagruimte.

Al onze producten liggen op voorraad.

Dankzij onze volledige integratie, zowel wat de productie als wat de verpakking

betreft, kunnen wij onmiddellijk voor een nieuwe voorraad zorgen.

 

Asfaltverwijderaar landbouwoplosmiddel asfalt, milieuvriendelijk oplosmiddel asfalt, oplosmiddel asfalt, reinigingsmiddel asfalt, dissolvant asfalt, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, plantaardig oplosmiddel asfalt, teerverwijderaar, landbouwoplosmiddel asfalt, milieuvriendelijk oplosmiddel asfalt, oplosmiddel asfalt, reinigingsmiddel asfalt, dissolvant asfalt, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, oplosmiddel dichtheid asfalt, oplosmiddel zware koolwaterstoffen, oplosmiddel extra zware koolwaterstoffen

Opslagruimte voor grondstoffen

 

Asfaltverwijderaar landbouwoplosmiddel asfalt, milieuvriendelijk oplosmiddel asfalt, oplosmiddel asfalt, reinigingsmiddel asfalt, dissolvant asfalt, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, plantaardig oplosmiddel asfalt, teerverwijderaar, landbouwoplosmiddel asfalt, milieuvriendelijk oplosmiddel asfalt, oplosmiddel asfalt, reinigingsmiddel asfalt, dissolvant asfalt, antihechtmiddel asfalt, antikleefmiddel asfalt, oplosmiddel dichtheid asfalt, oplosmiddel zware koolwaterstoffen, oplosmiddel extra zware koolwaterstoffen

 

In overeenstemming met de eisen en de specifieke instructies van onze klanten kan VEGETAL BIOTEC elke partij als volgt leveren

Met een certificaat van overeenstemming.

Met een analysecertificaat.

Met een analyseverslag van een extern laboratorium met COFRAC-, BPL- en ISO 17.025-erkenning

Met het resultaat van een ir-spectrometrie (voor de producten waarvan de viscositeit het toelaat).

VEGETAL BIOTEC garandeert de traceerbaarheid voor 100 % van de partijen met bewaring van de gegevens gedurende 10 jaar.