ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Deutsh English Español Français Italiano 한국의 Nederlands Pусский Português Român Slovenský Türkçe 日本の
solvent biologic bitum, solvent ecologic bitum, solvent bitum, solutie curatare bitum, dizolvant bitum, antiaderent bitum, antilipire bitum, solvent vegetal bitum, eliminare smoala, solvent biologic asphalt, solvent ecologic asphalt, solvent asphalt, solutie curatare asphalt, dizolvant asphalt, antiaderent asphalt, antilipire asphalt, solvent etanseitate bitum, solvent hidrocarburi grele, solvent hidrocarburi extrem de grele

Specialități chimice pentru fabricarea, transportul, utilizarea, aplicarea și curățarea mixturilor asfaltice rutiere

 

Vegetal Biotec,fabricant de solvenți ecologici pentru industria rutieră.

 

Activitatea întreprinderii este dedicată în întregime dezvoltării, fabricării și comercializării de specialități chimice de origine vegetală ale căror aplicații în domeniile industriale răspund așteptărilor din aceste sectoare privind îmbunătățirea performanțelor toxicologice, ecologice și de siguranță.

 

 

Programul de cercetare :

 

Specialități chimice, provenite din agrochimie.

 

Agenți pentru îndepărtarea gudronului, agenți pentru îndepărtarea bitumului, agenți antiaderenți pentru aplicarea și îndepărtarea îmbrăcăminților rutiere.

 

Agenți de curățare pentru eliminarea hidrocarburilor ușoare și grele. Curățare brută pe platformele de foraj pentru activități cu petrol și gaze.

 

Formule biodegradabile, fără compuși organici volatili, fără produse petroliere, care îmbunătățesc igiena și siguranța și nu afectează mediul înconjurător.

 

 

Vegetal Biotec, uzinӑ de producție de solvenții vegetali

agro-solvent pentru bitum, eco-solvent pentru bitum, agent pentru curățarea bitumului, agent pentru îndepărtarea bitumului, agent antiaderent pentru bitum, inhibitor de aderență pentru bitum, solvent vegetal pentru bitum, agent pentru îndepărtarea gudronului, agro-solvent pentru asfalt, eco-solvent pentru asfalt, solvent pentru asfalt, agent pentru curățarea asfaltului, agent pentru îndepărtarea asfaltului, agent antiaderent pentru asfalt, inhibitor de aderență pentru asfalt, solvent pentru impermeabilizarea bitumului, solvent pentru carburanți hidrocarburi grele, solvent pentru carburanți hidrocarburi foarte grele

 

 

 

agrosolvant bitume, eco solvant bitume, solvant bitume, nettoyant bitume, dissolvant bitume, anti adherent bitume, anti collant bitume, solvant végétal bitume, degoudronnant, agrosolvant asphalte, eco solvant asphalte, solvant asphalte, nettoyant asphalte, dissolvant asphalte, anti adherent asphalte, anti collant asphalte, solvant étancheite bitume, solvant hydrocarbures lourds, solvant hydrocarbures extra lourds

 

AMPRENTA DE CARBON 

A ACTIVITĂȚILOR DIN UNITATE
12,87 kg echivalent carbon